nedelja, 15. marec 2015

Sejem flora in poroka Celje... / Fair flower and wedding Celje...

Tako, danes sem bila v Celju na sejmu...mislim, da že tretjič...ups četrtič!!! Vstopnina 6,5€, za študente in upokojence 5€...parkirišče mislim, da je bilo brezplačno, saj opaziti ni bilo nikjer listkov. Odprto od 9.00 do 18.00, sejem je pa potekal samo od 13.3.-15.3.15...
V ceno vstopnice je vključen tudi sejem altermed in čebelarstvo.


Začnimo pri altermedu...super živila...razstavljalci so bili sami z domačimi proizvodi, prehrano, naravno kozmetiko in alternativni zdravilci. Imeli so tudi pripravo raznih receptov v živo in pokušino le-teh...


Na altermedu se je predstavil Organic garden, ki je s svojim zelenim kombijem najbolj izstopal v prostoru in vzbudil tudi mojo pozornost...hrano pripravljajo svežo, kar iz kombija. Ker mi vizualna predstavitev veliko pomeni, sem morala poskusiti njihovo čokoladno- lešnikovo pito s pirino moko, ki me je kar vabila, da jo poizkusim...cena za 100g - 3,80€...ampak okus!!! Božanski!!! Navdušena zelo!!! Hitro se še pozanimam ali hodijo tudi v Celje in žal po večini delujejo v Ljubljani in okolici..
Očitno bo treba večkrat v Ljubljano! Priporočam zelo!!

Organic garden

Odlična pita / excellent pie

Hodimo okoli, nakar naletim na Manas, kjer so imeli stroj za zdravljenje...hmmm zgleda zanimivo...gospod, mi še malo razloži kako deluje in pol urce kasneje sem že odložila čevlje in sedela na stolu...najbolj sem bila presenčena, ko zdravilec izgovori moje ime...wtf!!! V bistvu je drugi zdravilki bilo tudi tako ime kot meni...to je bilo smeha...Stroj je zgrajen iz lesa, kristalov in kovine ter zbira energijo iz univerzuma...s pomočjo dveh zdravilcev se energija preusmerja po celem telesu...Po 10-it minutah se zaključi moja seansa...barva moje čakre-vijolična...kronska čakra...odprta glava, višji mentalni in duhovni nivo...super...

Manas in hišna piramida / Manas and house piramid

Pojdimo do čebelarstva. O tem mi je težko govoriti, ker se ne spoznam na čebele, panje in pridobivanje medu. Sem pa opazila, da so imeli predavanja za čebelarje in verjetno tudi za ostale...Nekako nisem ljubitelj medu, čeprav je med edino živilo na svetu, ki nima roka zastaranja...sem pa vseeno poskusila med z malino...nope, še vedno nisem ljubitelj. Sem pa bila presenečena koliko kozmetičnih pripomočkov prodajajo za izdelavo medenih preparatov. Tudi sama sem kupila čebelji vosek, nameravam narediti domači medeni šampon..

Čebelarska hala / Beekeeping Hall

Poročni del...ker sem bila že četrtič na tem sejmu, zato vem kaj je bilo v preteklosti za videti...tokrat sem bila razočarana, predvsem od tistih, od katerih sem pričakovala največ, da se pokažejo v vsej svoji popolni luči...najlepšo prezentacijo je imela Rustika, Poročni kotiček in  podjetje Želimo.si, kjer nisi smel fotografirati, tako da žal imam samo eno fotografijo dekoracije, pa še to sem bolj slabo slikala...
Vse povezuje ista stvar- odličen okus in oko za  detajle...Perfekcija!
Če je bilo prejšnja leta noro veliko omizij z poročno postavitvijo, jih je letos bilo neverjetno malo, mogoče kakšnih 7, 8 miz, tudi izvirnosti jim je primanjkovalo, razen tisti, kjer je bilo prepovedano slikati (Želimo.si)...
Poročni šopki, so pa bili lepi, največ jih je bilo predstavljenih iz pogrebnega podjetja...zanimivo.
Na Pinterestu imam prav posebno mapico za poročne ideje in niti ena ni dosegala standarda, razen Želimo.si...res slabo predstavljeno ali imam jaz previsoke ideale ali je pač recesija...
In še zanimivost o meni: nikoli se ne bom poročila! Nimam želje...ne pomeni mi veliko prstan in list A4 formata...Poroko gledam zgolj iz modne in dekorativne perspektive! To pa obožujem!

Najlepše prezentacije podjetij...Želim.si, Rustika, Poročni kotiček / The best presentation

Omizja / Table presentation

wedding dresses

Wedding bouquets

Weeding bouquets

Sejem flora...tudi tukaj sem bila razočarana...niso imeli ene vrtne garniture, okrasnih loncev na 10x10 m veliki površini, cvetočih lončnic izredno malo prav tako dreves, je pa zato bilo ogromno svežih začimb in semen...očitno smo semenski ljudje...Šopki so pa bili izredno lepi.
Včasih je v nasprotni hali (danes altermedico) bila hala namenjena samo vrtnim garnituram, bonsajem in primerov ureditve naših zelenic...tudi predstavitve namizne dekoracije ni bilo...kaminov nikjer, vodnjakov nikjer, vodometov nikjer, ribnikov nikjer, palčkov nikjer, vrtnih paviljonov nikjer, glinenih, lesenih in bambus loncev nikjer, savn nikjer, jacuzzijev nikjer, nič in nikjer!!! To je vse v sklopu flore! Kakšne so kaj vaše želje po financah za prostore, da je tako malo interesentov...In še zanimivo dejstvo...vodometi na sejmu flora...brez dekoracije! Okoli vodometa (hala E) 20 aranžmajev, vodomet pa stoji kot kup nesreče...Resno, kdo je organizator, ker očitno nima pojma o aranžerstvu in estetiki! Pa ne bi raje vrtnarstvo Celje najeli, glede na to, da imamo odlično urejena krožna vozišča...če že ni financ, pa tudi sejma ne prirejati! Ali ornk ali nič!
Drugo leto predlagam javni poziv za aranžerske storitve za mlade oz. začetne (ne)podjetnike! Tako se lahko omogoči predstavitev tudi tistim začenim umetnikom, ki ne morejo izraziti svoje kretivnosti zaradi pomanjkanja financ! Kaj pa veste kakšna bodoča zvezda se skriva v komu...
Za večjo obiskanost bi nato priporočala organizirane avtobusne prevoze po celi Sloveniji in po simbolični ceni!! Ko boste stvari začeli spreminjati in sprejemati tudi po drugi plati in se samo finančni, se bodo začeli dogajati čudeži! Evropa narekuje spodbujanje in sodelovanje inovativnosti in kreativnosti!! Kaj še čakaš dragi Celjski sejem??? Kaj še čakaš draga Slovenija??

Še povezava za primerjavo in inspiracijo iz včerajšnjega cvetličnega sejma Pordenone v Italiji...
http://ultrajaninsvet.blogspot.com/2015/03/cvetlicni-sejem-pordenone-flower-fair.htmlENGLISH VERSION:

So, today I was in Celje at the fair ... I think the third ... fourth time ups !!! Entrance € 6.5 for students and seniors € 5,  parking lot I think it was free, as i didn't saw tickets nowhere. Open from 9.00 am to 18.00, but fair is held only on 13.3.-15.3.15 ... 
The ticket price also includes the fair Altermed and beekeeping.

Let's start with altermed ... super food ... the exhibitors were here with homemade products, diet, natural cosmetics and alternative healers. They also prepare various recipes live and you could try them ...

On altermed was Organic garden with its green van stood out most in the area and also raised my attention ... food preparation was fresh, right out of the van. Since visual presentation means a lot to me, I had to try chocolate- hazelnut pie with spelled flour, which was calling my name ... the price for 100g - € 3.80 ... but the taste !!! Divine !!! Very impressed !!! Iasked them if they also serve food in Celje and unfortunately they are mostly active in Ljubljana and its surroundings .. 
Obviously, it will be necessary to visit them in Ljubljana! I recommend highly !!

We were walking around and I then run into Manas, where they had a machine to treat your health...hmmm ... looks interesting ... Mister explains how it works and half an hour later, I took of my shoes and sat on the chair ... I was suprised when the healer called my name ... wtf !!! Then we figure out that we have the same name with another healer ... and my name is rare ... The machine is built of wood, crystal and metal and collects energy from the universe ... with the help of two healers energy shifts throughout the body .. .After 10 minutes it ends my session ... the color of my chakra-violet...crown chakra ...open head, higher mental and spiritual level ... super ...

 Let's go to beekeeping. It is difficult to talk about this because I'm not familiar with bees, beehives and production of honey. But I noticed that they had lectures for beekeepers and possibly for the rest ... Somehow I'm not a fan of honey, although is the only food in the world that does not have the limitation period ... but I still tried honey with raspberry ... nope, I'm still not a fan. But I was surprised how much cosmetic devices for the production of honey preparation you could buy. I bought beeswax, I intend to make homemade honey shampoo ..


Bridal part ... because I was the fourth time at this event, I already know what it was in the past to see ... this time I was disappointed, especially from those from whom I expected more to show in all its glory. ..The best presentation had Rustika, Bridal nook and company Želimo.si where you are weren't allowed to take pictures, so unfortunately I only have one photo of decoration..All this companies have something in common: excellent taste and an eye for detail ... perfection!In previous years there were a lot of crazy tables with wedding formation and in this year were maybe about 7, 8 tables, also Imissed some originality from them, except for that company where it was forbidden to take pictures (Želimo.si) ...Bridal bouquets were beautiful, most of them were presented from the funeral company ... interesting.
On Pinterest I have a very special map for wedding ideas and neither one did not achieve the standard, except Želimo.si ... they were really badly presented or I have too high ideals, or it was the recession ...And another interesting fact about me: I will never get married! I have no desire ... a ring and a sheet of A4 paper doesn't mean a lot to me ... I just watch the wedding of fashion and decorative perspective! Now this I love!
 
Fair flora ... here I was also disappointed ... didn't have any garden furniture, decorative pots were only on a 10x10 m large area, they had just a few potted flower plants, but there were lot of fresh spices and seeds ... obviously we are seed people ... but the Bouquets were extremely nice.

The last time I was here, on the opposite hall (now altermedico) was only for garden furniture, bonsai and examples of arrangements of our lawns... fireplaces, fountains, ponds, Dwarfs, garden pavilions, clay, wood and bamboo pots, saunas, Jacuzzis, nothing !!! This is also a part of the flora! What are your finance whishes for spaces that no one wants to represent their products...
 
Next year, I propose a public call for arangement services for young people and entrepreneurs! This may allow the presentation of those artists who can't express their creativity because of the lack of finances! Maybe is future star somewhere...For more visits I would recommend an organized bus all over Slovenia to visit fair and for a symbolic price !! When things will begin to change and you won't see only financial side, then will miracles start to happen! Europe requires the promotion of cooperation and innovation and creativity !! What are you waiting for dear Celje Fair ??? What are you waiting for dear Slovenia ??
Another link for comparison and inspiration from yesterday's flower fair Pordenone in Italy ...

http://ultrajaninsvet.blogspot.com/2015/03/cvetlicni-sejem-pordenone-flower-fair.html


Ni komentarjev:

Objava komentarja